Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston lämpeneminen

- Tarkett

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston lämpeneminen on suurin ihmiskuntaa kohtaava uhka. Maailman johtavat ilmastotutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että maapallon keskilämpötila on nousussa ja että se johtuu hiilidioksidipäästöistä, jotka aiheutuvat fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja ihmisen toiminnasta.

Kyse on maapallon kohtalosta. Jotta pystyisimme rajoittamaan ilmaston lämpenemistä Pariisin sopimuksen mukaisesti, meidän on muutettava dramaattisesti tuotanto- ja kulutustapojamme sekä elämäämme riippumatta siitä, missä päin maailmaa asumme. Tarvittavat muutokset koskettavat meitä kaikkia ja heijastuvat niin politiikkaan ja yhteiskuntaan kuin kansalaisiin ja yrityksiinkin.

Tarkett on yksi maailman suurimmista lattioiden valmistajista. Luomme osaltamme ympäristöjä, joissa ihmiset työskentelevät, kouluttautuvat, viettävät vapaa-aikaa ja saavat hoitoa – haluamme olla mukana rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa. Olemme kuitenkin myös edistäneet globaalia teollistumista, joka on suurelta osin tämän meitä uhkaavan ilmastokatastrofin taustalla. Tunnemme olevamme vastuussa ilmaston lämpenemisestä. Haluamme tehdä kaikkemme sen jarruttamiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi huolehtiaksemme yhteiskuntamme pitkän aikavälin kestävyydestä ja maapallon kantokyvystä.

Vaikutuksemme ilmastoon

Tarkett-konserni myy päivittäin 1,3 miljoonaa neliömetriä lattioita, joista lähes kaikki valmistamme itse jossakin 33 tehtaastamme ympäri maailmaa. Globaalit ilmastopäästömme jakautuvat seuraavasti:

Suurin osa lattioidemme kasvihuonekaasupäästöistä syntyy niiden käyttövaiheessa. Yllä olevassa esimerkissä lattioidemme keskimääräiseksi käyttöiäksi on määritetty 15 vuotta. Tässä vaiheessa päästöt ovat peräisin lähinnä lattianhoitokoneiden kuluttamasta sähköstä sekä puhdistus- ja hoitoaineiden tuotannosta ja käytöstä. Vaikka näiden päästöjen osuus lattian elinkaaren aikana on suurin, emme voi vaikuttaa niihin valmistajana kovinkaan paljon.

Vaikutusmahdollisuutemme ovat suuremmat muilla osa-alueilla, esimerkiksi omien tehtaidemme päästöjen ja lattioidemme kuljetusten suhteen. Suurimmat mahdollisuutemme pienentää päästöjämme liittyvät oikeiden raaka-aineiden käyttöön ja siihen, että varmistamme tuotteiden päätyvän käyttöikänsä lopussa polton sijasta kierrätykseen.

Tuotantomme ilmastovaikutukset

Tarkettin tavoitteena on optimoida materiaalien ja energian käyttö tuotannon jokaisessa vaiheessa. Meillä on omia tutkimus- ja kehityskeskuksia, tehtaita ja kierrätyslaitoksia, minkä ansiosta pystymme hallitsemaan tuotantoa kokonaisvaltaisesti ja tiedämme varmuudella, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu.  

Mitä teemme ja olemme jo saavuttaneet:

  • Puulattiatehtaassamme Hanaskogissa käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan tehtaan puujätteestä ja täydennetään ostamalla vihreää sähköä.
  • Vuodesta 2021 lähtien myös puulattioidemme valmistuksessa Puolassa käytetään 100-prosenttisesti vihreää sähköä.
  • Muovilattiatehtaassamme Ronnebyssä vaihdoimme Ruotsin valtion tuella fossiilisilla polttoaineilla toimivat lämmityskattilat sähkökäyttöisiin, mikä pienentää kasvihuonekaasupäästöjämme yli 3 000 tonnilla vuodessa. Kaikki käyttämämme sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa.
  • Tuotantolaitoksemme Narnissa Italiassa (linoleumilattiat) ja Alankomaissa (tekstiililattiat) tuottavat omaa sähköä aurinkopaneelien avulla.
  • Narnin linoleumitehtaallemme Italiassa on esimerkiksi asennettu uunien lämmön talteen ottava lämmönsiirtojärjestelmä, uunien lämmittämiseen kuumaa vettä tuottava biomassalämmitin, aurinkopaneeleita ja suljettu vesijärjestelmä. Energiankulutuksesta 30 prosenttia katetaan omalla tuotannolla, ja ostettu sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa. Kasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet 44 prosentilla vuodesta 2010.

Tuotteidemme ilmastovaikutukset

Kaikki materiaalit ja tuotteet vaikuttavat ilmastoon koko elinkaarensa ajan. 

Käyttövaihe

Yleisesti ottaen lattiamateriaalin suurin vaikutus syntyy käyttövaiheessa, kun lattian siivouksessa ja hoidossa käytetään vuosien mittaan kemikaaleja ja sähkökäyttöisiä laitteita. Tässä yhteydessä on syytä pohtia, voidaanko nämä ilmastovaikutukset kohdistaa lattiaan vai pitäisikö niitä pitää pikemmin rakennuksen päästöinä esimerkiksi lämmityksen, huollon ja käytön tapaan.

Raaka-aineet ja tuotanto

Käyttövaiheen päästöjen ohella lattioiden suurimmat ilmastopäästöt syntyvät usein raaka-aineiden käytöstä, lattioiden valmistuksesta ja poltosta niiden käyttöiän lopussa. Puu- ja linoleumilattiat sekä muut lattiat, jotka sisältävät runsaasti uusiutuvia tai biopohjaisia raaka-aineita, muodostavat kuitenkin poikkeuksen, sillä niiden päästöt esimerkiksi raaka-aineiden hyödyntämisen suhteen ovat usein pieniä, joskus jopa negatiivisia. Tämä johtuu siitä, että uusiutuvat raaka-aineet ovat sitoneet kasvunsa aikana hiilidioksidia ja toimivat hiilinieluina, jotka voivat kumota raaka-aineiden tuotannosta ja kuljettamisesta sekä lattian valmistuksesta syntyvät päästöt.

Lattiamateriaalien kuljetuksesta, asennuksesta ja purkamisesta syntyvät päästöt ovat usein pieniä verrattuna niiden elinkaaren muihin osiin.

Käyttöiän loppu

Käyttöiän lopussa suurimmat ilmastopäästöt aiheutuvat poltosta. Kaatopaikkojen päästöt ovat useimmiten lähestulkoon olemattomia. Uusiutuvia ja biohajoavia raaka-aineita sisältävät tuotteet voivat kuitenkin ajan saatossa hajota kaatopaikalla ja muodostaa metaanikaasua. Se on erittäin haitallinen ja noin 25 kertaa hiilidioksidia pahempi kasvihuonekaasu. 

Kierrätyksen päästöt ovat usein vähäiset, mutta ympäristöselosteet eivät tavallisesti ota sen mahdollisuutta huomioon, kun tarkastellaan tuotteiden käyttöiän loppua. Tämä johtuu siitä, että valmistajan on pystyttävä osoittamaan sertifiointielimelle, että kierrätys on todennäköinen vaihtoehto ja että markkinoilla, joilla tuotetta myydään, on olemassa kierrätysprosesseja ja toimiva järjestelmä purettujen materiaalien keräystä varten. Tällä hetkellä kierrätysmahdollisuus on huomioitu Tarkettin tekstiililaattojen (Ecobase), iQ Natural -lattian ja Genius-sarjan irtoasennettavien lattioiden ympäristöselosteissa.  


Tarkett näkee kiertotalouden ratkaisevana tekijänä ilmastovaikutuksensa pienentämisen kannalta. Lisäämällä kierrätystä varmistamme, että jätettä ei päädy polttoon. Lisäksi voimme usein korvata neitseellisiä fossiilisia raaka-aineita kierrätetyllä materiaalilla, millä on merkittäviä etuja ilmastolle. Pyrimme kasvattamaan uusiutuvien ja biopohjaisten raaka-aineiden määrää tuotteissamme, koska ne sitovat hiilidioksidia ja pienentävät siten ilmastovaikutusta.  

Mitä LCA ja EPD tarkoittavat?

LCA tarkoittaa elinkaariarviointia (Life Cycle Assessment). Se on menetelmä kokonaiskuvan laatimiseen siitä, kuinka suuria tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat aina raaka-aineiden tuotannosta valmistusprosessiin, käyttöön ja hävittämiseen asti, mukaan lukien kuljetukset ja energiankulutus kokonaisuudessaan.

Elinkaariarvioinnin laatiminen vaatii kattavia selvityksiä. Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kaikki käytetyt resurssit (vesi, energia) ja raaka-aineet ”kehdosta hautaan” sekä niiden synnyttämät päästöt. 

Jotta resurssien käytöstä ja päästöistä voitaisiin tehdä yhteenveto ympäristön näkökulmasta, tehdään tämän jälkeen laskelmia niiden ympäristövaikutuksista. Esimerkkejä tällaisista ympäristövaikutuksista eli niin kutsuttuja indikaattoreita ovat lämmitys-, hapontuotto- ja rehevöitymispotentiaali sekä luonnonvarojen köyhdyttäminen. Nykyisin ympäristövaikutus, johon keskitytään eniten, on ilmastovaikutus, josta käytetään lyhennettä GWP (Greenhouse Warming Potential). Tämä lämmityspotentiaali ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e). Vaikutus ilmoitetaan toiminnallisena yksikkönä, joka vaihtelee tarkasteltavana olevan tuotteen mukaan. Esimerkiksi maidon, bensiinin ja lattialiiman toiminnallinen yksikkö on litra tai kilogramma. Lattiamateriaalien osalta käytetään lähestulkoon aina neliömetriä.    

Elinkaariarvioinnin tuloksia voidaan esitellä EPD:ssä (Environmental Product Declaration) eli ympäristöselosteessa, joka on kolmannen osapuolen tarkastama ja laadittu esimerkiksi standardin EN 15804 mukaisesti. 


Ympäristöseloste voi olla 

  • Yleinen – tällainen seloste kuvaa tyypillisen tuotteen ympäristövaikutuksia ja perustuu usein samankaltaisten tuotteiden keskiarvoihin alalta.
  • Tuotekohtainen – tällainen seloste kuvaa tietyn tuotteen ympäristövaikutuksia.

Tarkett tarjoaa kolmannen osapuolen sertifioimia ympäristötuoteselosteita suuresta osasta tuotteitaan. Löydät ne täältä.

Kuinka ympäristöselosteita luetaan?

Ympäristöseloste tarjoaa tietoa ja selkeän yhteenvedon tuotteen elinkaariarvioinnista. Sen tulkinta voi kuitenkin tuottaa tottumattomalle lukijalle hankaluuksia.
 

Kierrätyksen ilmastohyödyt

Tarkett näkee kiertotalouden ratkaisevana tekijänä ilmastovaikutuksensa pienentämisen kannalta. Lisäämällä kierrätystä varmistamme, että jätettä ei päädy polttoon. Lisäksi voimme usein korvata neitseellisiä fossiilisia raaka-aineita kierrätetyllä materiaalilla, millä on merkittäviä etuja ilmastolle. 


Kierrätyksen ilmastohyödyt koostuvat seuraavista tekijöistä:

  • Jätteiden polttamatta jättäminen eliminoi siitä aiheutuvat päästöt.
  • Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen kierrätysmateriaaleilla vähentää päästöjä.

Kuljetusten ilmastovaikutukset

Tarkettin globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä tarkasteltaessa lattiamateriaalien kuljetuksista aiheutuvat päästöt ovat noin 300 000 tonnia vuodessa. Niiden osuus on siis noin 12 prosenttia kokonaispäästöistämme (kun käyttövaiheen päästöjä ei lasketa mukaan). Suurimmat päästöt tulevat kuorma-autoista, joilla kuljetetaan raaka-aineita ja valmiita lattioita. Tarkett ei omista suurinta osaa kuorma-autoista, vaan käytämme ulkoisia kuljetusyrityksiä, joiden kanssa käymme jatkuvaa vuoropuhelua siitä, kuinka voisimme pienentää kuljetuspäästöjämme.

Kierrätyksen yhteydessä esitetään joskus väite, että materiaalien kuljettaminen kierrätyslaitoksiin kumoaa kaikki kierrätyksen ilmastohyödyt. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Keskimääräisen kuorma-autokuljetuksen päästöt ovat Suomessa noin 120 g CO2/tonnikilometri. 


Alla olevat esimerkit osoittavat, että materiaalien kuljettaminen kierrätykseen vaikuttaa vain rajoitetusti kokonaisilmastosäästöihin:


Esimerkki A: tonni vinyylilattioiden asennushukkaa Oulusta Ronnebyhyn 
Etäisyys: 1 200 km
Kuljetuksen päästöt: Oulu – Helsinki (600 km) ja Tukholma – Ronneby (510 km) 1 110 km x 0,120 kg CO2 / km = 133 kg CO2
Laivamatka: 72 kg CO2
Kuljetuksen päästöt yhteensä: 205 kg CO2
Bruttosäästöt (pois lukien kuljetus): 1 000 x 3,7 = 3 700 kg CO2
Nettosäästöt (mukaan lukien kuljetus): 3 395 kg CO2
Kuljetuksen päästöjen osuus bruttosäästöistä: 5,5 %

Esimerkki B: tonni linoleumilattioiden asennusjätettä Helsingistä Narniin (Italiaan)
Etäisyys: 2 570 km
Kuljetuksen päästöt: 1 x 2 570 + 0,120 = 310 kg CO2
Laivamatka: 12 kg CO2
Kuljetukset päästöt yhteensä: 322 kg CO2
Bruttosäästöt (pois lukien kuljetus): 1 000 x 2,6 = 2 600 kg CO2
Nettosäästöt (mukaan lukien kuljetus): 2 278 kg CO2
Kuljetuksen päästöjen osuus bruttosäästöistä: 12 %

Esimerkki C: 250 m² / 1 tonni tekstiililaattoja (Ecobase) Helsingistä Tarkettille Waalwijkiin (Alankomaissa) 
Etäisyys 1: 1 150 km
Kuljetuksen päästöt   1: 1 x 1 550 x 0,120 = 186 kg CO2 (Helsinki – Turku 170 km / Tukholma – Waalwijk 1380 km)
Laivamatka Helsinki – Tukholma: 72 kg CO2
Kuljetukset päästöt 1: 258 kg CO2 (Helsinki – Waalwijk)

150 kg eroteltua lankaa Aquafilille (Paduaan, Italiaan) 
Etäisyys 2: 1 250 km
Kuljetuksen päästöt 2: 0,150 x 1 250 x 0,120 = 22,5 kg CO2
Bruttosäästöt (pois lukien kuljetus): 250 x 9,9 = 2 475 kg CO2
Nettosäästöt (mukaan lukien kuljetus): 2 194,5 kg CO2
Kuljetuksen päästöjen osuus bruttosäästöistä: 11 %

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Kierrätys – maapallon luonnonvarojen säästäminen
Muovin, linoleumin ja tekstiililattioiden kierrätys

Tarkettilla ei enää puhuta tuotteiden elinkaaren päättymisestä vaan käytön päättymisestä. Muutamme aiemmin jätteenä pidetyn materiaalin raaka-aineiksi ja uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi.